Prorektor for forskning

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. 

Fra 1. august 2019 endrer UiS ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet. For å styrke universitetets øverste faglige ledelse er det opprettet tre nye prorektorstillinger; prorektor for utdanning, prorektor for forskning samt prorektor for innovasjon og samfunn. I tillegg inngår direktør for organisasjon og infrastruktur i rektors lederteam.

 

Prorektor for forskning

 

Universitetet søker en utviklingsorientert prorektor som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vårt mål om å være en attraktiv forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet.

 

Nasjonale og globale samfunnsutfordringer vil stå sentralt i videreutviklingen av forsknings- og innovasjonsaktivitetene. Ved bruk av ordninger som UiS-Toppforsk og kvalifiseringsmidler vil vi legge til rette for at UiS skal være attraktiv for yngre lovende forskere. UiS vil styrke det internasjonale samarbeidet og øke porteføljen av eksternt finansierte prosjekter sammen med andre anerkjente forskningsmiljøer. Vi skal lykkes med nasjonale forskningssentre gjennom Forskningsrådets ordninger. Norce vil være en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å oppnå ekstern finansiering. Forskningsresultatene skal komme samfunnet til gode gjennom å øke omfanget av publikasjoner i åpne tidsskrifter og gjennom relevante samarbeid med brukere av forskningsresultatene. Vi skal bedre gjennomføringen i doktorgradsutdanningene og utvikle flere tilbud som gir bredde i doktorgradskandidatenes arbeidslivskompetanse.

 

Prorektor rapporterer til rektor, inngår i rektors lederteam og har resultat- og personalansvar for fellestjenester innenfor forskningsområdet. Prorektor ansettes på åremål for fire år fra 1.8.2019, med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

 

 Vi søker prorektor som har:

 

 • en motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad
 • innsikt i nasjonal og internasjonal forskning, forskningspolitikk og forskningsfinansiering
 • erfaring fra forskningsledelse
 • resultater fra kvalitetsorientert prosessledelse i kompleks kunnskapsorganisasjon
 • evne til å bygge tillit og nettverk, nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

 

Vi tilbyr:

 

 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av utdanning, forskning, innovasjon og samfunn
 • en unik lederposisjon ved et innovativt universitet i tett kontakt med en dynamisk region
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 90.100, kode 1062, kr 1.100.000-1.250.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • gode velferdsordninger, deriblant Hjem-jobb-hjem

 

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering og prorektors hovedoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen og rekrutteringsprosessen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, epost halfdan.hagen@uis.no, tlf 51 83 30 08. Experis Executive bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med regionsjef Torill Dahl Høgheim, epost torill.hogheim@no.experis.com, tlf 906 93 983.

 

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

 

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Prorektorstillingen har stor intern og offentlig interesse. Søknad om å bli unntatt fra offentlig søkerliste vil derfor ikke bli tatt til følge.

 

STILLINGSBESKRIVELSE

 

Prorektor er organisatorisk plassert i universitetsledelsen, inngår i rektors lederteam og rapporterer til rektor. Prorektor har på rektors vegne det overordnede faglige og administrative ansvaret for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Prorektor har lederansvar for fellestjenester innenfor ansvarsområdet, for tiden Forsknings- og innovasjonsavdelingen og Universitetsbiblioteket.

 

Ansvarsområde

 

Innenfor de rammer universitetsstyret trekker opp for virksomheten og de føringer som legges av rektor vil hovedelementene i prorektors ansvar og myndighet være:

 

Strategisk ledelse og utvikling

 

 • bidra til at forskningsaktivitetene ved UiS er i forkant av relevante samfunnsutfordringer
 • utvikling av strategi og kvalitetsprosesser for forskningsområdet og bidra til å utvikle UiS til å bli en betydelig og ettertraktet forskningspartner
 • bidra til at universitetet er verdiskapende, arbeidslivsnært, og et foretrukket valg for forskere og partnere i arbeidslivet
 • bidra til at vi har kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet
 • bidra til at universitetet når sine mål, og følge opp forskningspolitiske føringer
 • stimulere til fremragende resultater og styrke universitetet i konkurransen om ressurser nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre UiS synlig i forskningsdebatten, delta på relevante arenaer, bygge nettverk med sentrale partnere i forskningssektoren, arbeidsliv og offentlige myndigheter - regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Faglig og administrativ ledelse

 

 • gi råd overfor rektor og fagmiljø i spørsmål om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • bidra til å videreutvikle universitetets samlede forskningsportefølje, inklusiv doktorgradsutdanningene
 • fremme arbeidet med internasjonalisering innenfor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • styrke sammenheng mellom utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt, og fremme tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene
 • videreutvikle systematisk kvalitetsarbeid og stimulere til kvalitetskultur
 • videreutvikle gode forskningsetiske retningslinjer og holdninger
 • bidra til å utvikle forskningskompetanse i institusjonen
 • ivareta overordnet ledelse av fellestjenester innenfor ansvarsområdet og sørge for godt samarbeid og koordinering på tvers av fakultetene og fellestjenestene
 • fremme godt samarbeid med doktorgradskandidatenes fellesforum
 • organisere og lede felles møteplasser for bl.a prodekaner for forskning
 • utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø

Stillingsinformasjon

Kunde: Universitetet i Stavanger
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Forskning og utvikling
Arbeidssted: Rogaland
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 11.02.2019
Søknadsfrist: 10.03.2019
Ref. nr.: 1028808
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Torill Elise Dahl Høgheim
Telefon 906 93 983
Torill.Hogheim@no.experis.com

Kurt Andrè Askeland
Telefon 900 66 490
Kurt.Andre.Askeland@no.experis.com