Prorektor for utdanning

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. 

Fra 1. august 2019 endrer UiS ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet. For å styrke universitetets øverste faglige ledelse er det opprettet tre nye prorektorstillinger; prorektor for utdanning, prorektor for forskning samt prorektor for innovasjon og samfunn. I tillegg inngår direktør for organisasjon og infrastruktur i rektors lederteam.

 

Prorektor for utdanning

 

Universitetet søker en utviklingsorientert prorektor som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vårt mål om å ha attraktive og fremtidsrettede utdanninger som møter samfunnets utfordringer.

 

Vi skal ha et studietilbud som ivaretar dannelsesaspektet, sikrer studentene solid basiskompetanse og samtidig gir mulighet for spesialisering. Ansatte og studenter skal i fellesskap videreutvikle fagmiljøer som i samarbeid med omverdenen sikrer relevante og fremtidsrettede studier for et samfunn og en region i endring. Undervisningen skal være preget av nytenkning og vekt på forskningsbasert og studentaktiv læring. Vi skal utvikle sterke koblinger mellom utdanning og forskning og involvere studentene i forskningen.

 

Prorektor rapporterer til rektor, inngår i rektors lederteam og har resultat- og personalansvar for fellestjenester innenfor utdanningsområdet. Prorektor ansettes på åremål for fire år fra 1.8.2019 med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

 

Vi søker prorektor som har:

 

 • en motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad
 • innsikt i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
 • kompetanse i pedagogisk utviklingsarbeid, innovative undervisningsformer, digitalisering og livslang læring
 • resultater fra kvalitetsorientert prosessledelse i kompleks kunnskapsorganisasjon
 • evne til å bygge tillit og nettverk, nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

 

Vi tilbyr:

 

 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av utdanning, forskning, innovasjon og samfunn
 • en unik lederposisjon ved et innovativt universitet i tett kontakt med en dynamisk region
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 90.100, kode 1062, kr 1.100.000-1.250.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • gode velferdsordninger, deriblant Hjem-jobb-hjem

 

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering og prorektors hovedoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen og rekrutteringsprosessen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, epost halfdan.hagen@uis.no, tlf 51 83 30 08. Experis Executive bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med regionsjef Torill Dahl Høgheim, epost torill.hogheim@no.experis.com, tlf 906 93 983.

 

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

 

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Prorektorstillingen har stor intern og offentlig interesse. Søknad om å bli unntatt fra offentlig søkerliste vil derfor ikke bli tatt til følge.

 

STILLINGSBESKRIVELSE

Prorektor er organisatorisk plassert i universitetsledelsen, inngår i rektors lederteam og rapporterer til rektor. Prorektor har på rektors vegne det overordnede faglige og administrative ansvaret for utdanningsvirksomheten. Prorektor har lederansvar for fellestjenester innenfor ansvarsområdet, for tiden Utdanningsavdelingen, Enhet for etter- og videreutdanning og NettOp.

 

Innenfor de rammer universitetsstyret trekker opp for virksomheten og de føringer som legges av rektor vil hovedelementene i prorektors ansvar og myndighet være:

 

Strategisk ledelse og utvikling:

 

 • utvikling av strategi og kvalitetsprosesser for utdanningsområdet og bidra å utvikle UiS til å bli internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert utdanning
 • bidra til at universitetet er verdiskapende, arbeidslivsnært, og et foretrukket valg for studenter, ansatte og partnere i arbeidslivet, med et utdanningstilbud som til enhver tid møter samfunnets utfordringer
 • bidra til at UiS styrker sitt regionale, nasjonale og internasjonale omdømme, bl.a gjennom internasjonalt studiesamarbeid og rendyrking av utdanningsprofilen
 • bidra til at universitetet når sine mål, og følge opp utdanningspolitiske føringer
 • stimulere til fremragende resultater og styrke universitetet i konkurransen om ressurser nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre UiS synlig i samfunnsdebatten, delta på relevante arenaer, bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, arbeidsliv og offentlige myndigheter - regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Faglig og administrativ ledelse:

 

 • gi råd overfor rektor og fagmiljø i utdanningsspørsmål
 • bidra til å videreutvikle universitetets samlede studieportefølje, i tråd med samfunnets behov for kunnskap og kompetanse
 • fremme internasjonalisering i utdanningene
 • styrke sammenheng mellom utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt, og fremme tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene
 • stimulere til innovasjon innenfor læringsmiljø, fleksible lærings- og vurderingsformer, herunder digitalisering av undervisning
 • videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet, stimulere til kvalitetskultur internt og i samarbeid med sentrale bidragsytere i praksisfeltet for å bidra til god kvalitet og relevans i utdanningene
 • fremme innovasjon og entreprenørskap i utdanningene og hos studentene
 • utvikle profesjonell, god og kvalitetsfokusert utdanningsledelse i hele organisasjonen
 • bidra til å utvikle utdanningskompetanse i institusjonen
 • fremme god kontakt og samarbeid med studentdemokratiet
 • ivareta overordnet ledelse av fellestjenester innenfor utdanningsområdet og sørge for godt samarbeid og koordinering på tvers av fakultetene og fellestjenestene
 • organisere og lede felles møteplasser for bl.a prodekaner for utdanning
 • utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø

Stillingsinformasjon

Kunde: Universitetet i Stavanger
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Forskning og utvikling
Arbeidssted: Rogaland
Rolle: Toppleder

Søk på stillingen

Publisert: 11.02.2019
Søknadsfrist: 10.03.2019
Ref. nr.: 1028809
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Torill Elise Dahl Høgheim
Telefon 906 93 983
Torill.Hogheim@no.experis.com

Kurt Andrè Askeland
Telefon 900 66 490
Kurt.Andre.Askeland@no.experis.com